History (in danish)

Starten på NFH: Nordisk Forening for Handicaptandvård
Den Nordiske Forening for Handicaptandvård, NFH dannedes ved en generalforsamling lørdag d. 9/2 – 1974 på Børnehospitalet i Vangede i København og ved 25 års jubilæet i Norge afholdt i Leangkolle i 1999 blev baggrunden for dannelsen af det nordiske samarbejde og lidt af NFHs arbejde fortalt.

Det kan være at der ligger noget specielt i at NFH blev oprettet den 9. Februar, som er Sct. Appolonias dag, men umiddelbart var der ikke tanker på dette. Optakten og forarbejdet til dannelsen af NFH var foregået gennem en årerække, og væsentligt var en økonomisk opgang generelt samt lovgivningsmæssige forbedringer for de svagest stillede i samfundet – et samfunds etik og moral afspejledes dengang i dets omsorg for de svageste.

I det sydlige Sverige startede en uformel kontakt mellem sjukhustandläkarne, det var i slutningen af december 1968. Disse tandlæger Olof Högberg (Sct.Lars Sjukhus i Lund), Knut Borglin (Vipeholms Sjukhus i Lund) Bo Alborn (Östra Sjukhuset i Malmö), og Otte Rische (Sct. Marias Sjukhus i Hälsingborg) skulle senere blive initiativtagere til ’Handicapklubben’, en uformel klub af personer med fælles interesse for de problemer, der var og er omkring tandbehandling til vores svage medborgere. I året efter kom der deltagelse fra dansk side. Handicapklubben afholdt møder ca. 4 x årligt i Øresundsregionen frem til 1984. Deres historie er sammenfaldne med Sydsvenska Handicaptandläkernes Diskussionsklub, en klub, der kræver sin egen selvstændige krønike, og denne klub har været en stor inspirator og hjælper og haft betydning for os, som har deltaget i mange faglige og menneskelige gode møder.

I november 1969 opfordrede Nordisk Forening for Psykisk Udviklingshæmning (NFPU) tandlægerne Svend-Åge Andersen og Bjørn Russell til at planlægge et symposium for nordiske tandlæger, som var interesseret i odontologiske problemer vedrørende patienter med psykisk udviklingshæmning. Med stor velvilje fra Den Danske Socialstyrelse fandt mødet sted i 10-17. Maj, 1970. Der var deltagelse fra de nordiske lande (dog ikke Island) samt fra England og USA. Mødet gav kontakter for deltagerne, samtidigt med at man nu blev mere opsat på at styrke den odontologiske indsats overfor de svage grupper i samfundet med de mange og ofte specielle problemer i forhold til tandbehandling.
I Danmark var udbygningen af tandplejen for handicappede så godt som landsdækkende med mindst én tandlæge i hvert amt, og samtidig med dette gav Socialstyrelsen de danske ’handicaptandlæger’ mulighed for 4 årlige møder af 1-2 dages varighed, så man kunne udveksle erfaringer og arbejde på forbedringer af handicaptandplejen. Det gav selvfølgelig et værdifuldt grundlag for videre udvikling.

Året efter afholdtes et Nordisk Odontologisk Handicapsymposium d. 17-18. Juni, 1971, ’Tandvård for handikappede’ på Stora Sköndal Foresta i Stokholm med tandläkarne Peter Westphal og överläkare Karl-Axel Melin som initiativtagere. I året 1973 blev afholdt endnu et symposium sammesteds og med samme grundtema. I forbindelse med dette sidste møde blev det aftalt mellem danske, norske og svenske deltagere at arbejde for etablering af en nordisk forening med start det efterfølgende år i København.

Til NFHs stiftende generalforsamling i København, 1974 var der mødt 65 tandlæger fra de nordiske lande, inkluderende en enkelt deltager fra Island.

NFH fik som mål at øge forståelsen for handicappedes orale problemer og fremme tandhelsen hos disse patienter. Dette skal søges opnået ved information, øget uddannelse, møder, kursusaktiviteter og forskning og ved kommunikation med myndigheder og andre faglige organisationer.

Efter vedtagne love valgtes Peter Westphal som formand, med Knut Borglin som suppleant. Den øvrige bestyrelse valgtes med et medlem fra hver af de nordiske lande. Fra Norge: Kari Storhaug/ suppleant Bjarne Svatun, fra Danmark Bjørn Russell/suppleant Ib Westphall, fra Finland Marja Lisa Haavio/ suppleant Markku Larmas og fra Island Gunnar Thormar/ dansk suppleant Kirsten Jeppesen.
Samtidig med lovenes vedtagelse enedes man om at starte et tidsskrift, Bulletin-NFH, hvor igennem det var muligt for medlemmerne at kommunikere med hinanden landene imellem og på enkelt måde at publisere informationer, der kunne gavne NFHs formål. Som redaktører valgtes teamet fra Danmark Bjørn Russell og Ib Westphall.
Starten var meget primitiv, idet der ikke var særlig mange midler til rådighed, men det kom der efterhånden. I starten husker jeg at de enkelte sider af Bulletinen blev manuelt foldet, idet hele min familie deltog. Vi lagde de enkelte bunker med siderne i kanten af vores runde spisebord, hvorefter kone og børn og jeg selv gik rundt og samlede hver et nummer, der så bagefter hæftedes, kuverteredes, adresseredes, påsattes frimærker og afsendtes. Bulletinen udkom i de første mange år 4 gange årligt.

Aller venligst mindet og nedskrevet af Bjørn Russell (æresmedlem af NFH) i anledning af NFHs 40 års jubilæum.